No title
          Dzisiejsze wydarzenia

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Banki
    » Biznes   
    » Finanse
    » Finanse Osobiste
    » Gielda
    » Pieniadze
    » Podatki
    » Prawo Pracy
    » Rynek Walutowy
    » Ubezpieczenia

          Notowania Spółek GPW

ďťż    Âť Akcje WIG20
    Âť Akcje mWIG40
    Âť Akcje sWIG80
    Âť Obligacje
    Âť Kontrakty terminowe
    Âť Dane rynkowe

          Notowania  Kursy Walut


 

          Poradniki

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

    » ABC Funduszy Inwestycyjnych
    » ABC Oszczędzania

          Partnerzy

ďťż
Polecamy :
Tani Internet Białystok
Swiatlowody Fiberhouse.eu
Zespół Mega-Dance
Dj Kruk - Białystok
Serwis GSM Martom
Białostocki Sztab WOŚP
Przedszkole Wesole Krasnoludki

          Reklama
          Rodzaje funduszy inwestycyjnych
W zależności od przyjętych kryteriów możemy w różny sposób klasyfikować fundusze inwestycyjne. Dwa najważniejsze kryteria to kryterium prawne, wynikające z obowiązującej w Polsce Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roki o funduszach inwestycyjnych, oraz kryterium związane z dokonywanymi przez fundusze lokatami.

Klasyfikacja prawna

1. Otwarte
Najpopularniejszy rodzaj funduszu inwestycyjnego w Polsce. Może lokować swoje środki (w ściśle określonych proporcjach) wyłącznie w:
 • papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski (np. obligacje),
 • papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,
 • papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej jeśli będą w ciągu roku notowane na rynku regulowanym (GPW, CeTO),
 • inne zbywalne papiery wartościowe i krótkoterminowe wierzytelności pieniężne, których wartość rynkowa może być ustalona w każdym czasie (do 10% aktywów). Fundusz otwarty zbywa jednostki uczestnictwa (stanowiące prawo udziału w aktywach netto funduszu) i dokonuje ich odkupienia zawsze na żądanie uczestnika funduszu. Uczestnikiem funduszu otwartego może zostać każdy.

  2. Specjalistyczne otwarte
  Specyficzny rodzaj funduszu otwartego. Podstawowa różnica polega na tym, że statut funduszu ściśle określa, kto może być uczestnikiem funduszu (np. wyłącznie osoby prawne), a także może wprowadzać dodatkowe warunki, na jakich uczestnik może żądać odkupienia jednostek uczestnictwa (np. dotyczące terminu odkupienia). Taki rodzaj fundusz jest wykorzystywany do tworzenia tzw. III filaru ubezpieczeń emerytalnych (skupia uczestników pracowniczych programów emerytalnych).Jeżeli uczestnikami funduszu są wyłącznie osoby prawne wówczas fundusz może stosować politykę inwestycyjną właściwą dla funduszy mieszanych.

  3. Zamknięte
  Mogą inwestować w:
 • papiery wartościowe,
 • wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
 • udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • waluty,
 • prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat,
 • transakcje terminowe,
 • zbywalne towary giełdowe (nabywane na giełdach towarowych).

  4. Specjalistyczne zamknięte
  Szczególna forma funduszu zamkniętego. Certyfikaty inwestycyjne tych funduszy nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do obrotu publicznego. Mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, a jedynie te dopuszczone do publicznego obrotu mogą być wyłącznie na okaziciela. Możliwości inwestycyjne takiego funduszu są większe niż f. zamkniętego i obejmują dodatkowo:
 • prawa własności do nieruchomości gruntowych oraz budynków i lokali,
 • udziały we współwłasności nieruchomości.

  5. Mieszane
  Forma pośrednia między funduszem otwartym, zamkniętym. Emituje certyfikaty inwestycyjne, ale musi je odkupywać od uczestników na ich żądanie, nie rzadziej niż raz w roku. Certyfikaty wprowadzane są do obrotu publicznego, a następnie na rynek regulowany.Może lokować swoje środki w zbywalne:
 • papiery wartościowe,
 • wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok
 • udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
 • waluty.
  Możliwości inwestycyjne są w nich większe niż w funduszach otwartych, ale mniejsze niż w zamkniętych.

  Klasyfikacja ze względu na rodzaj dokonywanych lokat

  1. Akcyjne
  Inwestują przede wszystkim w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Co najmniej 60% powierzonych środków inwestują w akcje spółek giełdowych. W zależności od tego w jakie spółki inwestują (o ugruntowanej pozycji, wysokich dywidendach czy też dających szybki, ale niepewny zysk) ich polityka może mieć bardziej lub mniej agresywny charakter. Doświadczenia rynku amerykańskiego wskazują, że po kilkunastu latach na akcjach zarabia się lepiej, niż na obligacjach. Dlatego właśnie w fundusze akcyjne inwestuje się na długo.

  1.a) Indeksowe
  Stanowią osobna kategorię f. akcyjnych. Skład ich portfela jest zbliżony do składowych danego indeksu giełdowego tzn. takie same akcje i w takim samym proporcjach, jak np. WIG, czy WIG20.

  2. Zrównoważone/Hybrydowe
  Inwestują zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne.Udział akcji w stosunku do innych instrumentów w portfelu typowego funduszu zrównoważonego wynosi od 40% - 60%.

  3. Obligacji
  Inwestują głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie: bony, obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i władze samorządowe.

  4. Rynku pieniężnego
  Inwestują w takie instrumenty jak: bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne, zabezpieczone w 100% porozumienia odkupu. Charakteryzują się najniższym ryzykiem, ale i też stosunkowo niewielkim dochodem. Ich stopa zwrotu powinna jednak przekraczać oprocentowanie korzystnych lokat bankowych.

  Klasyfikacja ze względu na ponoszone ryzyko

  1. Prywatyzacji
  Najbardziej ryzykowne ze względu na przewagę w portfelu akcji. Inwestują w papiery wartościowe związane z Programem Powszechnej Prywatyzacji: akcje NFI, akcje spółek uczestniczących w programie).

  2. Akcji
  Równie ryzykowne, ze względu na inwestycje głównie w akcje. Mogą przynieść duży zysk, ale i duża stratę.

  3. Zrównoważone
  Dywersyfikują ryzyko poprzez inwestycje w obligacje. Udział akcji w portfelu wynosi nie więcej niż 60% aktywów. W celu minimalizacji ryzyka, fundusz unika lokat spekulacyjnych.

  4. Stabilnego wzrostu
  Celem ich jest zapewnienie regularnego dochodu. Inwestują głównie w obligacje i bony skarbowe.

  5. III filaru (zabezpieczenia emerytalnego)
  Swoje środki lokują w instrumenty finansowe rynku pieniężnego o wysokim stopniu bezpieczeństwa, w papiery wartościowe o niskim stopniu ryzyka (np. papiery emitowane przez Skarb Państwa oraz samorządy terytorialne). Część środków utrzymywana jest na lokatach bankowych.

  6. Papierów dłużnych
  Bezpieczny rodzaj funduszu ze względu na inwestycje w obligacje Skarbu Państwa o dłuższym terminie wykupu, obligacje komunalne, oraz częściowo w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz nie inwestuje w akcje.

  7. Rynku pieniężnego
  Najbezpieczniejszy rodzaj funduszy. Część środków utrzymuje na lokatach bankowych. Inwestuje w: bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne, zabezpieczone w 100% porozumienia odkupu, a wiec instrumenty o minimalnym stopniu ryzyka.

  Klasyfikacja ze względu na wysokość i sposób pobierania opłaty manipulacyjnej

  1. Typu load
  Pobierają opłaty manipulacyjne. Opłata naliczana jest od inwestowanej kwoty i najczęściej wynosi od 3,5% do 8%.

  2. Typu no-load
  Nie pobierają opłaty manipulacyjnej.

  Klasyfikacja ze względu na specjalizację

  1. Branżowe
  Wyspecjalizowane fundusze o podwyższonym ryzyku, inwestujące w wybrane branże przemysłowe.

  2. Venture capital
  Zamknięte fundusze inwestujące w przedsięwzięcia o wysokim stopniu ryzyka.

  3. Multifundusze
  Ich portfel składa się z innych funduszy.

  Katarzyna Kochan
  www.biznes.wp.pl

 • ďťż Finanse osobiste - Strona Kategorii www.finansowe.biz.pl
            Finanse osobiste

  Konta osobiste, firmowe, Biznes

      » Konta osobiste
      » Konta oszczednosciowe
      » Karty kredytowe
      » Kredyty gotĂłwkowe
      » Kredyty mieszkaniowe
      » Kredyty samochodowe
      » Lokaty
      » Rodzina Na Swoim

            Dla firmy

  Kredyty dla firmy, samochodowe, pożyczki, mbank, inteligo, bz wbk

      » Konta firmowe
      » Kredyty dla firm
      » Kredyty samochodowe

            Doradztwo

  Doradztwo inwestycyjne, prawne, waluty, gospodarka, finanse

     » Doradztwo inwestycyjne
     » Doradztwo prawne

            Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia Firmowe , Komunikacyjne , Turystyczne , Odszkodowania , Kredyty dla firmy, samochodowe, poĹźyczki, mbank, inteligo, bz wbk

      » Ubezpieczenia dla firm
      » Ubezpieczenia na Ĺźycie
      » Ubezpieczenia majątkowe
      » Ubezpieczenia komunikacyjne
      » Ubezpieczenia turystyczne
      » Ubezpieczenia zdrowotne
      » Odszkodowania

            Kredyty i PoĹźyczki

  Finansowe.biz.pl Giełda, kredyty, lokaty, fundusze, gospodarka

      » Konta firmowe
      » Kredyty dla firm
      » Kredyty samochodowe
      » Pozyczki Pozabankowe

            Inne

  Finansowe.biz.pl Giełda, kredyty, lokaty, fundusze, gospodarka
      » Ksiegarnia
      » E-Sklepy , E-Commerce

            Notowania WIG i WIG20

  No title   

            Reklama

  » Strona główna         » Konta osobiste         » Konta firmowe         » Kredyty mieszkaniowe         » Konta młodzieżowe         » Kontakt